วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

เกาะยอ ที่พัก ร้านอาหาร ร้านกาแฟบนเกาะยอ


Mr.hotsia เที่ยวในตัวเมืองสงขลา แล้วเช่ามอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวที่เกาะยอ ทีแรกว่าจะไปพักบนเกาะยอ แต่เมื่อโทรไปสอบถามโฮมสเตย์แล้วถึงรู้ว่าโฮมสเตย์ที่นี่เขาคิดเป็นหลังหรือเป็นหมู่คณะ หลังละ 1200-1500 บาท ผมจึงได้แค่ขี่รถเที่ยวรอบเกาะซึ่งไม่กว้างเลยครับ
บนเกาะยอมีร้านอาหารทะเลเยอะ ส่วนใหญ่คนสงขลาและนักท่องเที่ยวนิยมมากินอาหารทะเลที่เกาะยอ เพราะว่าสดถูก บนเกาะยอมีผลไม้ที่มีเฉพาะถื่นและดังคือ "จำปาดะขนุน" เสียดายมากตอนที่ผมไปนั้นฝนตกหนัก เลยต้องขี่รถมอเตอร์ไซค์ตากฝน ไม่ได้เที่ยวในหลายที่ ได้แต่ไปไหว้พระนอนวัดแหลมพ้อ  แล้วขี่รถไปกินกาแฟร้านกาแฟบุญ ก่อนกลับมาที่ตัวเมืองสงขลา แต่ผมก็พยายามรวบรวมข้อมูลของเกาะยอให้ด้านล่างครับ mr.hotsia พ.ย. 2554

วัดแหลมพ้อ ตั้งอยู่ในเขตตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง ฯ มีงานประติมากรรมที่มีคุณค่าเป็นส่วนตกแต่งที่อุโบสถ ใบเสมา หอระฆัง เจดีย์ ที่อุโบสถมีปผระติมากรรมปูนปั้น รูปเทพพนม อยู่กลางลายพันธุ์พฤกษา เหนือช่วงกรอบประตูหน้าต่าง จั่วหน้าบันไดด้านหน้าเป็นลายปูนปั้นรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ จั่วหน้าบันไดด้านหน้า เป็นลายปูนปั้นพระนารายณ์ทรงครุฑ โบสถ์ หอระฆัง และเจดีย์ของวัดแหลมพ้อ ถือได้ว่าเป็นการสร้างตามพระราชนิยมในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

ประวัติความเป็นมา เกาะยอในยุคแรกเริ่มประวัติศาสตร์มีสภาพเป็นป่าเขายังไม่มี ผู้คนอพยพเข้าไปตั้งถิ่นฐาน ต่อมาในสมัยตอนปลายสุโขทัยและสมัยอยุธยาจึงเริ่มพบหลักฐานเกาะยอในแผนที่ภาพกัลปนาวัดพะโคะ

จ.ศ. 977 (พ.ศ. 2158) ที่เขียนขึ้นหลัง พ.ศ. 2223 แต่ก่อน พ.ศ. 2242 (สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ 2523 : 64) ซึ่งมีภาพ เกาะยออยู่ตอนปลายสุดของแผนที่ที่เขียนเป็นรูปภูเขา ระบุไว้ว่า “เข้าก้อะญอ” ภาพเขาเกาะยอ แสดงเป็นรูปโขดหินมีพรรณไม้ปรากฏบนภูเขา แต่ไม่แสดงให้เห็นถึงรูปสัตว์ป่า (ชาญณรงค์ เที่ยงธรรม . 2544 : 65) นอกจากนี้เกาะยอยังปรากฏอยู่ในแผนที่เมืองสงขลา(แผนที่เมืองสงขลาปัจจุบันเก็บรักษาไว้ที่หอจดหมายแห่งชาติ กรมศิลปากร) เขียนขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2230 โดยนายมองเดียร์ เดอลามาร์วิศวกรชาวฝรั่งเศส แผนที่ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ามีชุมชนบนเกาะยอเกิดขึ้นแล้วอย่างน้อย 9 ชุมชน ชุมชนส่วนใหญ่ตั้งอยู่บนที่ราบเชิงเขาริมฝั่งทะเลรอบ ๆ ภูเขาทางทิศใต้ ทิศตะวันออกและทิศตะวันตกของเกาะยอ ซึ่งปัจจุบันตรงกับบริเวณเขาหัวหรัง

เขาสวนใหม่ และเขากุฏิ การตั้งถิ่นฐานของชุมชนเริ่มแรกบนเกาะยอน่าจะตรงกับบริเวณ หมู่ที่ 6 บ้านนาถิน หมู่ที่ 7 บ้านป่าโหนดหมู่ที่ 8 บ้านท้ายเสาะ หมู่ที่ 5 บ้านท่าไทร หมู่ที่ 4 บ้านสวนทุเรียน และหมู่ที่ 2 บ้านนอก กลุ่มชนพวกแรกที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐาน บนเกาะยออย่างน้อยในสมัยอยุธยา เล่าขานกันว่าเป็นกลุ่มคนจีนอพยพจากชุมชนบ้านน้ำกระจาย บ้านน้ำน้อย และบ้านทุ่งหวัง

เกาะยอเป็นเกาะที่ตั้งอยู่กลางทะเลสาบสงขลาตอนล่าง มีฐานะเป็นตำบลหนึ่งใน อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ระยะห่าง จากที่ว่าการอำเภอเมืองสงขลาไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ โดยทางบกประมาณ 20 กิโลเมตร และโดยทางน้ำหรือทางทะเลประมาณ 6 กิโลเมตร

เกาะยอมีเนื้อที่รวมทั้งพื้นน้ำ 17.95 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 11,220 ไร่ และมีเนื้อที่เฉพาะพื้นดินเพียง 15 ตารางกิโลเมตร หรือ 9,375 ไร่ พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ในการเกษตร คือ ปลูกสวนผลไม้ ประมาณ 3,800 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 33.89 ของพื้นที่รวม ปลูกยางพารา ประมาณ 3,200 ไร่ จัดเป็นร้อยละ 28.52 ของพื้นที่รวมและพื้นที่การเกษตรอื่น ๆ 2,275 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 16.62 ของพื้นที่รวม และพื้นที่ป่าช้าสาธารณประโยชน์ 77 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.69 ของพื้นที่รวม

นอกจากนี้บริเวณเกาะยอ จะมีน้ำใต้ดินในปริมาณสูงในฤดูมรสุม จะมีตาน้ำไหลลงจากภูเขา หรือเนินเขาสูง กลายเป็นทางน้ำ หรือธารน้ำ หรือคูน้ำ ชาวเกาะยอนิยมเรียกว่า “เตราะ” หรือ “ทางเตราะ” ซึ่งพบอยู่ทั่วไปบริเวณภูเขาในเกาะยอ เช่นทางเตราะแตกบริเวณบ้านอ่าวทรายไหลลงจากเขากุฎิ ทางเตราะบริเวณบ้านสวนนาย ไหลลงระหว่างช่องเขาเขากลางและเขาสวนนายทางเตราะบริเวณบ้านนาถิน ไหลลงจากเขากลางลงสู่ที่ราบ กลายเป็นคูนาถินคูวัด และคูช่องเขา เป็นต้น

ภูมิอากาศบนเกาะยอ มีสภาพไม่ต่างไปจากพื้นที่อื่น ๆ ของภาคใต้ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ คือ มี 2 ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม แต่อย่างไรก็ตามอากาศ ก็ไม่ร้อนมากนัก เนื่องจากอยู่ใกล้ทะเล มีกระแสลมและไอน้ำพัดผ่าน ทำให้อากาศร้อนเบาบางลงฤดูฝนมี 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม เป็นช่วงที่ฝนตกไม่มากนัก ช่วงที่ 2 เป็นช่วงมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนมกราคม เป็นช่วงที่ฝนตกมากกว่าช่วงแรก


ร้านอาหารในตำบลเกาะยอ
   ร้านพรทิพย์ 074-450304
   ร้านคุณจิต -
   ร้านศิรดา 074-450235
   ร้านโกเหมี้ยง 074-450257
   ร้านชมจันทร์ 074-450435
   ร้านรายทอง 074-450490
   ร้านศักดิ์โภชนา 074-450289
   ร้านโกเข่ง 074-450223
   ร้านโพธิ์ทะเล 074-450384-5
   ร้านย้อนยุค -
   ร้านไทรทอง -


รายชื่อโฮมสเตย์ในตำบลเกาะยอ
   ลุงแก้วโฮมสเตย์ 083-5104346 / 074-450064
   ท้ายเกาะโฮมสเตย์ 074-450273 / 086-9628332
   เกาะยอโฮมสเตย์ 074-450390
   ท้ายเสาะโฮมสเตย์แอนด์ฟิชชิ่ง 074-450218 / 087-8991294
   อ่าวทรายโฮมสเตย์ 089-6575211 / 085-1222591
   คุณเตือนจิตต์ ดิสระ 074-450491 / 086-2853102
   คุณจุฑารัตน์ ยินเจริญ 089-4679473 / 086-9609390


รายชื่อโรงแรมในตำบลเกาะยอ 
   โรงแรมริมเลรีสอร์ท
   โรงแรมบ้านสวนเกาะยอรีสอร์ท
   โรงแรมเกาะยออินน์
   โรงแรมอ่าวทรายรีสอร์ท
   โรงแรม ป.ทองรีสอร์ท
   โรงแรมภูผาทองรีสอร์ท
   โรงแรมริมเขารีสอร์ท
   โรงแรมเกาะยอรีสอร์ท
   โรงแรมกรีนวิวรีสอร์ท
   โรงแรมมาร์ครีสอร์ท 074-591708 / 086-9697145 400-600 / คืน
   โรงแรมฟ้าปรายตะวันรีสอร์ท


สะพานติณสูลานนท์ข้ามไปเกาะยอ

เกาะยอ

นั่งมอเตอร์ไซค์ไปเกาะยอ

พระนอนที่วัดแหลมพ้อ

พระนอนที่วัดแหลมพ้อ

พระสมเด็จเจ้าเกาะยอ วัดแหลมพ้อ สงขลา

สวนจำปาดะขนุน

ร้านกาแฟบุญ

ร้านกาแฟที่เกาะยอ

ร้านกาแฟบุญ เกาะยอ

แผนที่ท่องเที่ยวเกาะยอ

ร้านกาแฟบุญ เกาะยอ

ที่พักแบบโฮมสเตย์ที่เกาะยอ

เกาะยอ

เกาะยอ

ร้านอาหารที่บนเกาะยอ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ช่องยูทูปทั้งหมดของ Mr.Hotsia : mrhotsiaAEC เที่ยวสะใจ ครัวสะใจ ครัวลาวสะใจ